*Voor de Nederlandse versie, scroll naar beneden.

Privacy Policy

Arteightynine is committed to protecting your privacy in a way that allows you to use our services with confidence and comfort. The purpose of this privacy policy is to describe:

  1. What information we collect
  2. How we use the information
  3. The control you have over the information you share
  4. How we protect your information from theft and unauthorized use

The information we collect

All information you provide to Arteightynine is completely voluntary. You always have the choice of whether or not to disclose information that is requested. The information we collect includes contact information (such as name, city, phone number, email address) and demographic information (such as age and additional information). Your participation in these questions is entirely voluntary.

We cannot accept information from persons under the age of 16. Individuals under the age of 16 may not participate in any promotions or offers offered by Arteightynine. In addition, we do not knowingly collect, use or distribute personally identifiable information from children under the age of 16. However, if we discover that personally identifiable information has been collected on a child under the age of 16, we will delete that information from our files. We encourage parents and guardians to participate in and supervise their children’s online activities.

How we use the information

Your information is used to improve and personalize the actions and promotions run by Arteightynine and to contact you in the event of your participation in our actions or promotions. By providing your email address to Arteightynine, you agree to receive email communications from Arteightynine and/or third party marketers. Contact and demographic information may be shared with third party marketers for such marketing purposes.

The control you have over the information you share

If you do not want us to share contact and demographic information with third party marketers, we may add your name to our “do not share” list. To do so, please email info@35.204.211.244.

Security

Arteightynine takes every precaution to protect your information. When you provide information through the website, your information is protected both online and offline. We take our responsibility to protect your private information very seriously. Internally, we limit access to your information to employees who need access to the information to do their jobs. These employees are limited in number and are committed to our privacy and security policies. Finally, the servers on which we store your information are kept in a secure environment.

Additional Information

Cookies and pixel tags

We use non-identifying cookies only if you request us to remember your contact and demographic information. You can still use our site even if you have disabled your browser’s ability to receive cookies. Cookies also allow us to better tailor your interests to marketing offers from reputable companies. Some of our business partners may use cookies on our site and in email messages. However, we have no access to or control over these cookies. Our email messages may contain pixel tags to determine whether your email software or service can display html-formatted email and whether our members open such email messages. In addition, third-party pixel tags may be displayed on our site or in our email messages.

Log Files

We use IP addresses to analyze trends, administer the site, track visitor traffic and aggregate demographic data. We may link this automatically collected data to personally identifiable information to document your registration IP address, date and time, detect and investigate malicious activity, comply with our company policies as necessary including but not limited to legal obligations, dispute resolution and enforcement of our agreements, and to help us improve and personalize content and your online experience.

Third Party Advertisements

Arteightynine partners with third parties to provide advertisements and promotions through this site, to help us manage customer information and communicate with you. To learn more about how these third parties manage the privacy of information in connection with serving ads on this site, visit the privacy policies on their websites.

Third Party Services

From time to time, we may partner with other parties to provide specific services. It may be necessary to share names or other contact information with third parties to provide these services.

Links

This website may contain links to other sites. Please be aware that we, Arteightynine, are not responsible for the privacy practices of such sites. We encourage you to be aware when you leave our site and to read the privacy statements of each and every website that collects personally identifiable information. This privacy statement applies only to information collected by our website. When you are on Arteightynine’s site or access an Arteightynine promotion through an advertising vehicle and are asked for personal information, you are sharing that information with Arteightynine. Promotions and promotions may be sponsored or co-sponsored by another company. Some or all of the information collected during such a program may be shared with the marketing partner. Your participation is always voluntary.

Sale, merger or reorganization.

Arteightynine may transfer or assign information about your use of this site, including, but not limited to, personally identifiable information you provide and other information about your use of the site.

Special Disclosure Exceptions

In some cases, we may disclose your personal information to other third parties if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to protect and defend our rights and property, protect against misuse or unauthorized use of the site and/or Arteightynine, or protect the personal safety or property of our users or the public.

Notification of Changes

Arteightynine may change the Privacy Policy from time to time, in whole or in part. Please check this page each time you visit this site for changes. Use of this site constitutes acceptance of the change and this policy. If you have any questions about the Privacy Policy, please contact us.


Privacybeleid

Arteightynine zet zich in voor de bescherming van uw privacy op een manier die u in staat stelt om met vertrouwen en comfort gebruik te maken van onze diensten. Het doel van dit privacybeleid is om te beschrijven:

  1. Welke informatie wij verzamelen
  2. Hoe we de informatie gebruiken
  3. De controle die u heeft over de informatie die u deelt
  4. Hoe we uw informatie beschermen tegen diefstal en ongeoorloofd gebruik

De informatie die wij verzamelen

Alle informatie die u verstrekt aan Arteightynine is geheel vrijwillig. U hebt altijd de keuze om al dan niet informatie vrij te geven die gevraagd wordt. De informatie die wij verzamelen omvat contactinformatie (zoals naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) en demografische informatie (zoals leeftijd en aanvullende informatie). Uw deelname aan deze vragen is geheel vrijwillig.

Wij kunnen geen informatie accepteren van personen onder de 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar kunnen niet deelnemen aan acties en promoties die door Arteightynine worden aangeboden. Bovendien verzamelen, gebruiken of verspreiden wij niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als we echter ontdekken dat er persoonlijk identificeerbare informatie over een kind onder de 16 jaar is verzameld, zullen wij deze informatie uit onze bestanden verwijderen. Wij moedigen ouders en voogden aan om deel te nemen aan en toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen.

Hoe we de informatie gebruiken

Uw gegevens worden gebruikt om de acties en promoties die Arteightynine uitvoert, te verbeteren en te personaliseren en om contact met u op te nemen in geval van een deelname aan onze acties of promoties. Door uw e-mailadres aan Arteightynine te verstrekken, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mailberichten van Arteightynine en/of derde marketeers. Contact- en demografische gegevens kunnen voor dergelijke marketingdoeleinden gedeeld worden met externe marketeers.

De controle die u heeft over de informatie die u deelt

Als u niet wilt dat wij contact- en demografische gegevens delen met externe marketeers, kunnen wij uw naam toevoegen aan onze “niet-delen” lijst. Stuur hiervoor een e-mail naar info@35.204.211.244.

Beveiliging

Arteightynine neemt alle voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u informatie verstrekt via de website, wordt uw informatie zowel online als offline beschermd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om uw privégegevens te beschermen zeer serieus. Intern beperken we de toegang tot uw informatie tot werknemers die toegang tot de informatie nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Deze werknemers zijn beperkt in aantal en zijn toegewijd aan ons privacy- en veiligheidsbeleid. Tenslotte worden de servers waarop wij uw informatie opslaan in een beveiligde omgeving bewaard.

Aanvullende informatie

Cookies en pixeltags

Wij gebruiken niet-identificerende cookies alleen indien u ons verzoekt om uw contact- en demografische informatie te onthouden. U kunt nog steeds gebruik maken van onze site, zelfs als u de mogelijkheid van uw browser om cookies te ontvangen heeft uitgeschakeld. Cookies stellen ons ook in staat om uw interesses beter af te stemmen op marketingaanbiedingen van gerenommeerde bedrijven. Sommige van onze zakelijke partners kunnen cookies gebruiken op onze site en in e-mailberichten. Wij hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies. Onze e-mailberichten kunnen pixeltags bevatten om te bepalen of uw e-mailsoftware of -dienst html-geformatteerde e-mail kan weergeven en of onze leden dergelijke e-mailberichten openen. Bovendien kunnen pixeltags van derden worden weergegeven op onze site of in onze e-mailberichten.

Logbestanden

Wij gebruiken IP-adressen om trends te analyseren, de site te beheren, bezoekersverkeer te volgen en demografische gegevens samen te voegen. Wij kunnen deze automatisch verzamelde gegevens koppelen aan persoonlijk identificeerbare informatie om uw registratie IP-adres, datum en tijd te documenteren, kwaadwillige activiteiten op te sporen en te onderzoeken, indien nodig te voldoen aan ons bedrijfsbeleid met inbegrip van maar niet beperkt tot wettelijke verplichtingen, geschillenbeslechting en handhaving van onze overeenkomsten en om ons te helpen bij het verbeteren en personaliseren van inhoud en uw online ervaring.

Advertenties van derden

Arteightynine werkt samen met derden om advertenties en promoties via deze site aan te bieden, om ons te helpen bij het beheren van klanteninformatie en om met u te communiceren. Om meer te weten te komen over hoe deze derde partijen de privacy van informatie beheren in verband met het aanbieden van advertenties op deze site, bezoekt u het privacybeleid op hun websites.

Diensten van derden

Van tijd tot tijd kunnen we samenwerken met andere partijen om specifieke diensten te verlenen. Het kan nodig zijn om namen of andere contactinformatie te delen met derden om deze diensten te leveren.

Links

Deze website kan links naar andere sites bevatten. Wees u ervan bewust dat wij, Arteightynine, niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze sites. Wij raden u aan om op te letten wanneer u onze site verlaat en om de privacy verklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze website wordt verzameld. Wanneer u zich op de site van Arteightynine bevindt of via een reclamevoertuig toegang krijgt tot een promotie van Arteightynine en u om persoonlijke informatie wordt gevraagd, deelt u deze informatie met Arteightynine. Promoties en acties kunnen gesponsord worden of co-sponsoring door een ander bedrijf. Sommige of alle gegevens die tijdens een dergelijk programma worden verzameld, kunnen worden gedeeld met de marketingpartner. Uw deelname is altijd vrijwillig.

Verkoop, fusie of reorganisatie

Arteightynine kan informatie over uw gebruik van deze site overdragen of toewijzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt en andere informatie over uw gebruik van de site.

Speciale openbaarmakingsuitzonderingen

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke informatie bekendmaken aan andere derde partijen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om onze rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen, bescherming te bieden tegen misbruik of onbevoegd gebruik van de site en/of Arteightynine of de persoonlijke veiligheid of eigendommen van onze gebruikers of het publiek te beschermen.

Kennisgeving van wijzigingen

Arteightynine kan het privacybeleid van tijd tot tijd, geheel of gedeeltelijk wijzigen. Controleer deze pagina telkens wanneer u deze site bezoekt voor wijzigingen. Gebruik van deze site betekent aanvaarding van de wijziging en dit beleid. Als u vragen heeft over het privacybeleid, neem dan contact met ons op.